Hurtownia Alkoholu i Napojów "HALIMAR"

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

RODO

Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności są dla Firmy HALIMAR SP.ZO.O. jedną z najważniejszych wartości.
W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy Państwu najistotniejsze w ocenie Firmy HALIMAR SP. ZO.O. informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązkiem informacji:
Dane Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych jest HALIMAR SP. ZO.O. z siedzibą we Włocławku (87-800) przy ul. Barska 14.
Kontakt z Administratorem:
Z Administratorem można skontaktować się przez adres email: halimar2@op.pl lub telefonicznie pod numerem 608634230.
Inspektor ochrony danych osobowych:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
–  Weryfikacji Pani/Pana wiarygodności biznesowej – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu wiarygodności płatniczej kontrahentów,
– Ponadto, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami –
podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości dochodzenia i ochrony przed roszczeniami.
Przekazywanie danych/ Odbiorcy Danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym: firmom zewnętrznym (w tym spółkom powiązanym kapitałowo) zajmującym się windykacją roszczeń oraz oceną wiarygodność płatniczej, a także osobom trzecim, jeśli osoby te posiadają prawnie uzasadniony interes w celu pozyskania tych danych tj. producentom i dostawcom zakupionych przez Państwa produktów.

Okres przetwarzania Danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że Pani/Pan wyrazie wcześniej skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

Uprawnienia podmiotu:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadniona interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo do skargi:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia – jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.
Inne informacje:
Formułując powyższe informacje, Spółka kierowała się tym, aby były one w jak największym stopniu przystępne, zrozumiałe, konkretne i precyzyjne zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO. W związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.